Loosst den Elteren de Choix

Mir héieren ëmmer nees, dass oft d’Elteren duergestallt ginn, als net « à même fir sech em hir Kanner ze këmmeren ».

Wann dat fir verschidde Leit zoutrëfft, muss déi Ausso net generaliséiert ginn. Et gëtt ganz vill Elteren, déi sech gären ëm hir Kanner këmmeren, déi sech gutt ëm hir Kanner këmmeren, déi sech fir si Zäit huelen, déi do sinn wann d’Kanner aus der Schoul kommen, déi hire Kanner villes mat op de Wee ginn.

A grad déi Elteren, déi wëllen do sinn fir hir Kanner, ginn bestrôft, finanziell bestrooft.

Well et fonnt gëtt, all Kand soll an eng structure d’accueil goen.

Mee d’Kanner sinn net all d’selwecht. Wann déi eng Kanner sech an der Crèche oder an der Maison-relais gutt spieren, ass et fir aner kleng Kanner einfach dramatesch.

A wat sinn d’Konsequenzen? Di grousss Trauer, déi se ëmmer an sech spieren, mécht, dass se kee Vertrauen hunn a vill sozial Schwieregkeeten hunn. An dobäi kënnt nach, dass e Kand näischt léiert, wann et sech net wuelfillt.

Und es lässt sich inzwischen auch nachweisen, dass Angst, Stress, Überreizung und äusserer Druck, die Herausformung komplexer Verschaltungen im kindlichen Gehirn ebenso behindern wie Unterforderung, mangelnde Anregungen, Verwöhnung oder Vernachlässigung“. (Karl Gebauer, Gerald Hüther: „Kinder brauchen Vertrauen“ (Patmos Verlagshaus).

Solle mer dat dann einfach esou nokucken? Ass dat net e „crime“ wann een seng Kanner muss dohinner schécken, wou et einfach onglécklech ass?

Mir maachen en Appell un d’Regierung, fir de Choix vun den Elteren ze respektéieren. D’Elteren, déi éischt Responsabel vun hire Kanner mussen selwer kënnen decidéieren wat dat Bescht fir hir Kanner ass, ouni penaliséiert ze ginn.

Sou wéi et a Schweden, Norwegen, Finnland, Betreiungsgeld gëtt bis dass d’Kand 3 Joer huet, wann et doheem versuergt gëtt, esou misst dat och bei eis ausgesinn:

Eines der wichtigsten Argumente für das Betreuungsgeld war in allen drei Ländern die Entscheidungsfreiheit für Eltern…“ (Dr. Annelise ELLINGSÆTER )

Wann fir eis Regierung all Kand d’selwecht ass, huet och all Kand eng Hëllef ze gutt, egal op fir Friembetreiung oder Heembetreiung! Géif dat de Staat méi deier ginn?

Isabelle Schmit-Mines

06.10.2014

Famill.lu: En Iwwerbléck

Société: En Diskussiounsowend iwwer Betreiungsindemnitéit; Perspektiven D’Aarbechtszäiten nei strukturéieren.

E Mindestakommes fir jiddwereen?

Témoignage: Interview mam Marianne, Educatrice iwwer d’Konsequenzen vun zevill Friembetreiung

Bébé: Wat brauch é Bébé? Wat ass d’Basis fir seng gutt Entwécklung?

Wéi missten d’Crèchen ausgesinn, fir dass de Bébé sech gutt spiert?

Enfant: Wat wäer déi ideal Schoul? Interview mam Isabelle, Spillschoulsjoffer;

Homeschooling: eng aner Form vu Schoul

Adolescent: D’Einsamkeet vun de Jugendlecher

Firwaat nach léieren? Interview mam Sarah Bock, Professer

Famille: Firwaat heem goen, wa keen doheem ass? Interview mam Sarah Bock, Professer
Familljenhëllef

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *