Strofen an de Maison-Relais?

Wéi ass et méiglech, nodeems mär e Gesetz iwwert non formal Bildung hunn, a konkret Critèren festgeluet gi sinn, wéi mat de Kanner soll geschafft ginn, dass et nach ëmmer Haiser ginn, déi de Kanner Schreifstrofen mat Heem ginn?! Mat Heem, wuelbemierkt! D’Kanner hunn e risege Programm, deelweis schonn ab 7h00 an der MR, duerno Programm an der Schoul, dann nees zeréck an d’Maison Relais, en Hin an Hir… net vill Rouzäit, wann iwwerhaapt.. mär Erwuessener géifen dee Pensum wahrscheinlech net packen. Mär schaffen 8 Stonnen den Dag, verschidde Kanner fänken um 7h00 un, halen um 19h00 op. Ech fannen, dass do Strofen, egal wéi eng et sinn, total feel un der Plaz sinn!
Méi sënnvoll ass et eng logesch Konsequenz (dat Wuert Strof misst iwwerhaapt aus dem pädagogesche Alldag gestrach ginn, schliisslech si mer 2017 an net méi an den 50er Joren, wou et nach « Busse und Sühne » ginn ass) unzewenden, wann et dann wierklech muss sin.
Et soll mat de Kanner, wann se sech net adequat verhal hunn, geschwat ginn. Si sollen Erklärungen dozou kréien an si sollen d’Chance kréien, eng Wiedergutmachung ze leeschten. Ech verstinn net, wéi soi-disant « professionnellt pädagogescht Personal » dee Strofesystem mat ënnerstëtzen kann! Dofir gëtt een net bezuelt an och wann et mi einfach ass, dann ze schaffen. Eis Missioun ass et, de Kanner nozelauschteren, se ze guidéieren, an se eescht ze huelen. Wann z.B, 2 Kanner sech streiden, ass et net fir Schreifstrofen mat Heem ze ginn, mee dann hëllt een di 2 op d’Säit an schwätzt mat hinnen an sicht no Léisungen, wéi se sech an Zukunft besser verdroen kënnen. Dat ass eis pädagogesch Missioun! Ech schreiwen dës Zeilen, well ech rosen sinn iwwert d’Inkompetenz vu Leit aus mengem Secteur, dee mer esou um Häerz läit, an ech schreiwen dës Zeilen, well ech 1 Uruff vun engem Kand kritt hunn, dat ëm Hëllef an Ënnerstëtzung freet, dat verzweifelt um Google no Gesetzer sicht, ob an enger Maison Relais dierf gestrooft ginn!
E Kand, wat sech Gedanken mécht, wéi sënnvoll dat ganzt Gestrofs ass! E Kand, wou verzweiwelt ass, well et net weess, wéi een sengen Elteren et bäïbréngen soll, well et riskéiert, dass säi Sport dann ausfält, well et jo nach eng Strof schreiwe muss. E Kand, wat di nächst Nuet net gutt schlofen wäert, well dat Thema et enorm beschäftegt. Wat hätt Där deem Kand geäntwert? Wéi hätt der Iech dobäi gefillt, wann e Kand Iech dat gezielt hätt? Ween vun Iech ass där selwechter Meenung an kann mär dobäi hëllefen, dass Strofen um nationale Plang verbueden gëtt? Ech fannen, et ass un der Zäit, dass wéinstens an den Maisons Relais’en dat géif ëmgesat ginn. Et geet och net duer, dass Agents régionaux’en intervenéieren, well, knapps sinn déi fort, geet et monter virun.

Ech wëll awer zoufügen, dass et ganz vill Strukturen ginn, déi enorm wäertvoll Aarbecht leeschten a wou d’Elteren wierklech zefridden an dankbar sinn. Et ginn leider schwaarz Schof an eisem Beräich, wéi iwwerall an et dierf een dat awer och net verallgemengeren. Mäin Uleies ass, dass schnell kann reagéiert ginn, wann mat de Kanner net adequat ëmgaangen gëtt. Do mussen dann déi zoustänneg Instanzen, déi dat kontrolléieren, reagéieren an alles an d’Weeër leeden, dass et besser gëtt. Eng Maison Relais soll familljenergänzend an net familljenersetzend sinn a leider muss een feststellen, dass esou munch Leit vun den Ëffnungszäiten profitéieren an dann léiwer bei de Coiffeur sëtze ginn oder Kommissiounen maachen an d’Kanner sëtzen an der Maison Relais. An deem Fall muss dann och mat den Elteren geschwat ginn, dass se sech hirer Verantwortung bewosst ginn. Eng Maison Relais kann a soll net alles reegelen, mee si kann wonnerbar sinn, wann zesummen mat den Elteren geschafft gëtt. Géigesäitegt Vertrauen ass dBasis, dass Kanner di beschtméiglechst Betreiung genéissen. in Post dierf net dofir geholl ginn, fir d’Saach ze verallgemengeren a fir d’Maison Relais’en schlecht ze rieden. Meng Absicht wuar et, fir op e konkrete Problem opmierksam ze maachen.

Sin gespaant op Är Comments.

Sandy Vitali

Aktiv Vertriederin vum Beruffsstand

04.12.2017

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *