enfantsFir d’Famill… fir all Famill?

Wann di frëschgebackene Pappen, elo 10 Deeg Congé zegutt hunn, ass dat sécherlech eng freedeg Nouvelle.

Wann d’Schoulbicher am Lycée d’nächst Joer gratis ginn, an de Staat d’Honorairen vun den Dokteren fir d’Kanner iwwerhëllt, ass dat eng Entlaaschtung fir d’Elteren.

Wann Elteren elo fir hir Kanner 20 Stonnen d’Woch Friembetreiung zegutt hunn, hëlleft et och deenen, déi musse schaffen oder wëlle schaffen.

Wann et heescht, dass et elo, « däitlech méi fir d’Famill », gëtt, versteet een, à première vue, dass de Staat, all Famill, entgéint kënnt. Awer, wéi mer elo mëttlerweil wëssen, ass dat net de Fall. « Dätilech méi », ass nëmmen bedéngt richteg.

De neien Congé parental, ass net an alle Fäll « däitlech méi« .

Vun der Betreiung guer net ze schwätzen, well der Regierung ass nëmmen d’Friembetreiung eppes Wäert. Fir d’Elteren, déi sech eng Auszäit wëllen huelen, fir bei hire klenge Kanner ze sinn, fir d’Elteren, déi sech dem individuelle Rhythmus vun hirem Këndchen wëllen upassen – déi Elteren bleiwen op der Streck.

Dramatesch ass dat ganzt, well d’Regierung eppes wëll duerchsetzen, an net domadde rechent, dass et ëm Kanner geet, Kanner, déi hiert ganzt Liewen geprägt sinn, vun hiren éischten Erliefnisser. Wat an der klenger Kandheet geschitt ass net méi réckgängeg ze maachen. A firwat eppes per force duerchsetzen, wou mer d’Konsequenzen nach guer net erfuerscht hunn?

D’Kanner sinn fir d’éischt am Gefill, d’Kanner liewen an hiren Emotiounen, an et sinn déi Emotiounen, déi eng enorm Influenz op dee Mënsch hunn, deen se spéiderhinn ginn – an do mussen dach all d’Elteren e Wuert kënnen matschwätzen.

« Si sinn dach dat Wäertvollst wat mer hunn » hat eng jonk Mamm eng Kéier op dësem Site gesot.

A fir dat Wäertvollste ze schützen, ginn d’Elteren net gefrot?

Wann eis Regierung wierklech « däitlech méi fir d’Famill » wéilt maachen a wierklech wéilt staark Kanner hunn, wéi si et ëmmer nees betount, dann hätt se sech auserneen gesat mat Pediatren wéi den Dr Karl Heinz Brisch oder den Dr Herbert Renz-Polster. Da wéisst se, dass, fir staark Kanner ze kréien emol eng staark Basis muss fir d’Kand do sinn. Eng staark Basis, déi d’Kand duerch seng Relatioun mat enger oder zwou Bezugspersounen, déi all Dag fir et do sinn, an an déi et Vertrauen huet. D’Zäit ass e wichtege Facteur an der klenger Kandheet, an all Kand ass net zur selwechter Zäit prett fir vun senger Mamm, sengem Papp getrennt ze sinn.

Et ass net all Kand gemaach, fir sech an engem Groupe ze entfalen. Well wat heecht dat: « Eng individuell Fërderung vun all Kand suergt fir däitlech méi Qualitéit an der Kannerbetreiung an an der Schoul ». Wat fir eng Fërderung mécht een dann, wann d’Kand kräischt, well et verlaaangert oder sech einfach net wuel fillt an deem Groupe?

Wat heescht Fréiferdërung: dass e Kand nëmmen an enger Friembetreiung gefërdert gëtt, an ni doheem? Dass d’Elteren all net wëssen, wat mat engem Kand ufänken?

Ass dat net och Gewalt géint d’Fra, géint d’Mamm, wann se hiert klengt Kand, wat seng Mamm esou néideg brauch, muss ze fréi fortginn, well se soss net iwwer d’Ronne kënnt? Huet si net doduerger « daïtlech méi » Stress, well si et psychologesch a physesch net packt, Famill a Beruff, ënner een Hutt ze kréien? Dorunner misst och emol geduecht ginn, wann mer an dëse Wochen esou vill vun der Gewalt géint Fraen schwätzen. Et ass net nëmmen di physech Gewalt, déi eis zerstéiert..

Wann mer staark Kanner wëllen hunn, dann wär et och un der Zäit, un d’Elteren ze denken, an:

- den Elteren, d’Méiglechkeet ginn selwer ze decidéieren an all Choix gerecht z’ënnerstëtzen;

- den travail à mi-temps fërderen, fir déi di wëllen am Beruff bleiwen, an sech esou nach genuch Zäit fir hir Famill ze huelen;

- de Patronen mat sozial Entlaaschtungen entgéint kommen, wann si Mammen bei sech schaffen hunn, déi hallef Deeg schaffen: schafft och Aarbechtsplazen.

Famill ënnerstëtzen: jo – mä dann, all Famill, wann ech gelifft!

Isabelle Schmit-Mines

13.11.2017

 

Ënnerschreift och Dir d’Petitioun Nr: 867 : « Pour la protection de l’enfant et de la dignité humaine et contre le projet de loi n° 6568A sur la PMA (procréation médicalement assistée avec le sperme d’un tiers donneur) et la GPA (gestation par une mère porteuse qui abandonne l’enfant à un commanditaire) »

Liest och:

Staatliche Kindererziehung, abgelehnt, vum Petra Stober

Gëft fir d’Entwécklung vum Gehir, vum Sarah Bock

Agenda :

FAPEL: « Pour quel(s) métier(s) suis-je fait(e)? »

Workshop en deux parties: le 11 novembre 2017 et les 13 et 27 janvier 2018

Semaine ECPAT,Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, du 13 au 21 novembre 2017.

STEP:

FAMILYLAB: Elternkurs: « Kompetenzstärkung für Eltern » 

Vie naissante: pour la protection de la vie

Ombudscomité fir d’Rechter vun de Kanner:

Rapport sur les droits de l’enfant au Luxembourg, Conférence : « Les droits des enfants et les enfants en situation transfrontalière et internationale », le 20 novembre

 

 

 

Famill.lu an Méi Elteren, manner Staat : dat selwecht Engagement fir d’Wuel vun de Kanner an d’Wuel vun den Elteren

Famill.lu: All Dag, Är Commentairen, all Méindes nei Artikelen

 Liens utiles :

Initiativ Liewensufank: www.liewensufank.lu

Association pour la vie naissante: http://www.vienaissante.lu/

FAPEL: http://www.fapel.lu/

(dës Lëscht kann gären completéiert ginn, sot eis Bescheed).

6 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *