BabyWou bleift d’Logik ?

E grousse Feedback hu mer an der Woch kritt, wéi mer vum Programm „Staark Kanner – d’Zukunft fänkt éischter un“, geschwat hunn.

D’Léierinnen, d’Educatricen, déi eis kontaktéiert hunn kommen sech es net zou:

Vum Ministère kréien se gesot, si missten bestëmmte Formatiounen matmaachen. Alles ok! Mä, wat an deene Coursen vun der Méisproochegkeet geschwat gëtt, ass genee de Contraire vun deem wat de Minister seet.

Kann et sinn, dass e Minister eppes vertrëtt, wat en selwer net gleeft?
Kann et sinn, dass gewëssen Lobbien esou staark sinn, dass e Minister sech net ka wieren?

Mir wëssen nach, wéi d’Petitioun, den 30. Mee 2017, an der Chamber war, dass de Minister e puer Thesen vertratt hat, wou d’Méisproochegkeet kee Problem wär, fir kleng Kanner. Wat en awer net gesot huet, dass eis Situatioun, hei am Land eemoleg ass, dass eis Situatioun net ze vergläichen ass mat anere Länner.

Hei gi mer iech 2 Bréiwer, vun deenen, déi mer erakritt hunn, fir iech e Bild ze maachen, wat hei ofleeft:

Elisabeth: « Dat war schonn e bessen « witzeg » oder scho bal traureg, well eise Formateur erëm op d’Wichtegkeet vun der gefestegter Mammesprooch/Éischtsprooch agaangen ass. D’Bezéiung Kand-Elteren wier primordial! Dass sou vill « friemt » Personal op d’Kanner awierkt (Crèche a co) ass net produktiv fir d’Sproochentwécklung well et jo virun allem emotiounsgebonnen ass.

Och d’Vermëschen vun verschiddene Sproochen (also eng Persoun, déi méi Sproochen mat engem Kand schwätzt) wier NET gutt! Dat ass jo awer dat, wat dann elo bei eis am C1 passéiert/oder passéieren soll! Wou ass d’Logik? Och ass vum Prof. J. Cummins senger Theorie geschwat ginn, well deen och d’Wichtegkeet vun der Mammesprooch ervirhiewt.… den Här Meisch hat dach an der Chamber gemengt, déi Theorien wieren « veraltet »?!

Wichteg wier och, d‘ELTEREN opzeklären, wéi wichteg HIR Bezéiung zu de Kanner wier an wéi si hir Sprooch(en) uwenden sollen. Mir hunn eis du gefrot, firwat net d’Elteren déi Formatioun maache sollen! »

Corinne:« … sinn grad an enger Formatioun, well dat Pflicht ass wann een am sozialen Beräich schafft. Eis gëtt hei gesot, dass Fréifërderung mat de Sproochen bei sou klengen Kanner totalen Quatsch ass !!
..
Et ass e staarkt Stéck wann een an eng Formatioun geschéckt gëtt (well dat obligatoresch ass, wéi de Familljeministère seet) an sech e Formateur iwwer déi Thesen opreegt. »

Ass et esou, wéi een de Kanner hir Zukunft preparéiert? Ass et esou wéi een déi Leit am soziale Milieu encouragéiert? Wou bleift d’Credibilitéit? Wou bleift d’Logik? Wat muss geschéien, ier endlech agesi gëtt, dass den Elteren hir Roll liewenswichteg fir d’Kanner ass, a schliesslech fir eis ganz Gesellschaft, an dass si et verdéngt hätten, dass hir Aufgab unerkannt gëtt, an och, wéinstens e Minimum géifen ënnerstëtzt ginn.

Wéi seet et den Peter S. Cook : « Bemutterung ist out, Fremdbetreuung ist in. Wir bezahlen beinahe jeden, um nach den Kindern zu schauen, nur nicht ihre eigene Mutter.« 

Wëllen eis Responsabel, d’Kanner net méi verstoen?

Isabelle Schmit-Mines

23.10.2017

Liest och an dësem Kontext:

Staatliche Kindererziehung – abgelehnt, e Lieserbréif vum Petra Stober

Kee méi deen nolauschtert?

Agenda :

 FAPEL: Konferenz: « Lese-Rechtschreib-Störungen » (6 – 12 Jahre)

 Samsdech, den 11. November 2017

 Gratis – Umellung bis den 02. November spéitestens

 FAPEL:  Workshop en 2 parties: Parents et jeunes (14 – 18ans)

 les 11 et 25 novembre 2017: « Pour quel(s) métier(s) suis-je fait(e) ? »

 Gratuit – Inscription jusqu’au 2 novembre 2017, au plus tard pour les deux parties

 STEP:

 FAMILYLAB:Elternkurs: « Kompetenzstärkung für Eltern » 

 Vie naissante: pour la protection de la vie

 

2 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *