Staark Kanner… ?branche

Eng sëlleche Brochuren huet den Educatiounsminstère dëslescht erausginn, am Kader vu sengem Programm « Staark Kanner – d’Zukunft fänkt éischter un« .

Da liese mer: « Kinder entedecken die Sprachen« , oder « d’Zukunft fänkt éischter un« , oder, « Un coup de pouce aux parents« .

Et gëtt gewisen, wéi d’Kanner d’Sproochen léieren, z.B. : « Sprachen lernt man durch sprechen«  oder « Gemeinsam Bilderbücher anschauen und Geschichten erzählen«  oder « Viel Geduld und Aufmerksamkeit« , « Mehrsprachigkeit ist eine Chance« , asw.

Dee ganze Programm ass jo geduecht fir d’Kanner all, enger Friembetreiung unzevertrauen. D’Fro, déi opsteet ass awer nach ëmmer déi: kréie mer staark Kanner doduerger, dass se elo all, an de Crèchen, pardon, Betreiungs- a Bildungsstruktur, – wéi dat elo heescht – di franséisch Sprooch héieren an e bësschen mat babbelen, dass se un engem groussen pedagogeschen Projet deelhuelen? 20 Stonne gratis pro Woch, huet de Ministère virgesinn…

Eng Lieserin huet op eiser Facebook-Säit « Méi Elteren, manner Staat » geschriwwen: « sinn grad an enger Formatioun, well dat Pflicht ass wann een am sozialen Beräich schafft.
Eis gëtt hei gesot, dass d’Fréifërderung mat de Sproochen bei sou klenge Kanner totale Quatsch ass !!» Staark Kanner??

All Pedagog, all Pediater, all Psycholog seet et: staark Kanner gëtt et, wann se eng staark Basis hunn, wann se eng staark Bindung zu hirer Bezugspersoun hunn, Vertrauen hunn an déi Mënschen, déi Dag fir Dag, fir si do sinn. An dat sinn nëmmen e puer Persounen. Staark Kanner kréie mer, wann se frou sinn, wann se sech fräi entwéckle kënnen, ouni dauernd Zwang a Stress ze hunn. Staark Kanner kréie mer, wann hiren eegene Rhythmus respektéiert gëtt, op dat schlofen, kuschelen, schwätzen, goen ass, an net se, a Competitioun an ënner Drock setzen.

Staark Kanner kréie mer wann hir Besoin no Affectioun gestëllt ass. Mä dovunner schwätzt de Ministère net…

Natierlech sinn an Crèchen, Educatricen, déi sech Zäit fir d’Kanner huelen, an eng Vertrauensbasis opbauen, mä nëmmen dann ass et méiglech, wann si net all ze vill iwwerlaascht sinn.

Natierlech gëtt et Dagesmammen, déi manner Kanner betreien an duerfir och, manner am Kaméidi an am Stress, op d’Kanner kënnen eragoen. Mä, si gi bal net vum Ministère ennerstëtzt.

Mir liesen an der Brochure « D’Zukunft fänkt éischter un »: „Deenen Elteren, déi hir Kanner net an eng Bildungs- a Betreiungsstrukutr aschreiwe wëllen, kommen d’Virdeeler vun der Reform vum Elterencongé zegutt … Déi Familljen, déi sech verstäerkt ëm d’Erzéiung vun hire Kanner wëlle këmmeren, kréien duerch e méi flexible Congé, Erhéijung vun der Entschiedegung an aner Modalitéiten vum Elterecongé, méi Méiglechkeeten, d’Familljen- a Beruffsliewen mateneen ze verbannen.“

Ah sou? Dës Ausso betrëfft jo nëmmen, déi Elteren, déi schaffe ginn. Wann d’Flexibilitéit vun der Aarbechtszäit eng gutt Saach ass, ass awer eppes anescht, wat net stëmmt. Z.B., de Congé parental ass nëmmen fir verschidden Revenuen méi héich ginn, an eng Mamm oder e Papp, déi e mi-temps hunn, fir eben méi Zäit ze hunn, ginn och net ze vill ënnerstëtzt.

De Clou ass dann, dës Ausso vum Minister, bei der Presentatioun vum Programm « Staark Kanner – D’Zukunft fänkt éischter un« : « Il ne s’agit pas de privilégier un mode de garde par rapport à un autre.« Chacun doit décider pour son enfant s’il est mieux à la maison, dans le cadre familial ou en crèche. Ce qui est important, c’est de garantir la qualité de l’encadrement où qu’il soit », a précisé Claude Meisch. » (https://www.gouvernement.lu/7434879/09-staark-kanner)

Wat soll dat? Déi Elteren ginn dach iwwerhaapt net finanziell ënnerstëtzt!

Mir däerfen net vergiessen, dass et dës Regierung war, déi, d’« allocation de maternité » an d’« allocation d’éducation », gestrach huet, sou dass, an eisem Land, wou d’Liewen esou deier ass, vill Elteren sech et emol net leeschten kënnen bei hire Kanner ze bleiwen.

Dee ganze Bildungsprogramm kascht eist Land enorm Suen – a mir wëssen guer net, wat dobaï erauskënnt. Firwat gëtt dann net, wéinstens, d’« allocation d’éducation » nees agefouert, fir dass d’Elteren och wierklech de Choix hätten?

Wann d’Betreiungsstrukturen de Kanner eng flott a beräichernd Atmosphäre kënnen bidden, ass alles nees eng Saach vun Dosage: ze fréi, ze vill, ze laang: ass dat de Wee fir d’Kanner staark ze maachen?

Wann d’Méisproochegkeet an eisem Land eng Chance ass, an och eng Freed, well et flott ass, sech an e puer Sproochen auszedrécken, muss dat da schonn esou fréi ugoen? Alles zu senger Zäit: wär d’Spillschoul net och e gudde Moment gewiescht?

Isabelle Schmit-Mines

16.10.2017

Liest och an dësem Kontext:

Sprachbad für die Kleinsten: gefährlich oder nur naiv? Eng Analyse vum Prof. Dr Claude Müller

De Congé parental, kritesch gekuckt, en Artikel vun Famill.lu an Méi Elteren, manner Staat

Onfair an traureg, vum Sarah Bock

 

Agenda :

 FAPEL: Konferenz: « Lese-Rechtschreib-Störungen » (6 – 12 Jahre)

Samsdech, den 11. November 2017

Gratis – Umellung bis den 02. November spéitestens

Initiativ Bedingungslost Grondakommes Lëtzebuerg: Table ronde, 17.10.17

STEP:

FAMILYLAB: Elternkurs: « Kompetenzstärkung für Eltern » d’Couren ginn den 23. Oktober un

Vie naissante: pour la protection de la vie

4 0 0 0 0

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *