Massekannerhaltung a Crèchen?

Zum Volet congé parental sief gesot, dass d’Majoritéit vun den Aussoe vun de Pappen, déi ass, dass se op der Aarbecht géifen diskriminéiert gi wann si en huelen – « Du brauchs keen ze huelen, d’Crèche sinn do fir op däi Kand opzepassen! »; “Trau dech an du dierfs duerno d’Drecksaarbecht maachen!”

Eng flott Iddi ass awer, dass een en neierdéngs och soll flexibel huele kënnen: mä wann eng Mamm oder e Papp sech erlaabt z.B., nëmmen 2 Deeg an der Woch bei sengem Kand ze bleiwen, wéi soll dat méiglech sinn fir iwwerhaapt eng Plaz an enger Crèche ze fannen, respektiv déi kënnen ze finanzéieren?!

Eng Crèche déi e groussen Undrang huet, an eng Ufro kritt fir e Kand, just 3 Deeg an der Woch ze kréien, déi ass net dorun interesséiert, well se kaum ee fënnt, deen déi aner 2 Deeg « fëllt » – et sief villäicht, d’Eltere kënnen déi mat bezuelen an sech dee Modell « leeschten ».

Zum finanzielle Volet iwwer d’Crèchen, all déi flott Modeller no deene verschiddener schaffe wëllen, déi setze viraus dass en Zäit huet, se ëmzesetzen, a nëmme kleng Gruppen.

An alt nees läit hei d’Kromm an der Heck; wëll eng Crèche rentabel sinn, muss se de Maximum u Kanner pro Betreier unhuelen, soss ass et net droobar!!

Wann d’Mme Cahen oder den Här Meisch hier Kanner ënner dëse Viraussetzungen hätte missen an enger Crèche betreie loossen, hätte se sécher alles dru gesat, dass alles besser géif ginn.

Mir fuerderen, dass hei ganz séier eppes geschitt, ier (déi ominéis Ligen vun der) « gratis » Kannerbetreiung ëmgesat gëtt – de Steierzueler muss vun all Crèchekand d’Käschten droen, mat iwwer 2000€/Mount.

Mir verlaangen, dass als éischt d’Kadere vun der Betreiung stëmmen, ier weider Verblendung bedriwwe gëtt fir eis kleng Kanner (ënner dëse Viraussetzungen) ofzeginn!

Mir fuerderen méi Personal an de Crèchen, fir Kanner vu 0-24 Méint, Gruppe vun 2 bis héchstens 3, pro Betreier.

T’ass eng Schan, dass d’Kanner op Zuelen, Fakten an eise Wirtschaftssystem reduzéiert ginn, à court terme! D’Auswierkungen déi eng schlecht Betreiung mat sech bréngen, kann ee nach net chiffréieren. D’freet ee sech zu Recht wat wuel spéider aus där Generatioun gëtt, déi kee Familljeliewe kennegeléiert huet, keng gutt Bindung als Basis krut, dat wichtegst wat e Puppelche fir e gudde Start a säi Liewe brauch.

Eng initial gutt Iddi ass Opfer gi vum Profit, sou dass mer regelrecht « Kannermassebetreiungen » hunn! Ass esou eng “gratis” Betreiung am Sënn vun de Kanner?

Mir fuerderen eise Gouvernement op, endlech seng Verantwortung vis-à-vis vun de Kanner ze huelen, den Elteren de reelle Choix ze loossen, an an d’Qualitéit ze investéieren, ob doheem oder an kannergerecht Crèchen.

« Es gibt keine historische und ethnologische Studie, die in der Lage wäre zu beweisen, dass ein Staat ohne eine Basis intakter Familien in der Lage ist, existenzfähig zu bleiben. Im Gegenteil : Alle vergleichenden völkerkundlichen Untersuchungen bestätigen, dass eine gründliche, sehr individuelle Geborgenheit des Kindes in seiner Familie, eine wesentliche Voraussetzung zu späterer seelischer Stabilität und Gesundheit darstellt (Fuchs, Gaspari, Müllendorfer).“

Méi Elteren, manner Staat a Famill.lu

23.02.2015

Ufank vum Artikel:

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *