© Editpress/Fabrizio Pizzolante

© Editpress/Fabrizio Pizzolante

Cycle 2.2

Suite vum Interview mam Jacques Dahm

Famill.lu: Wat muss am Cycle 2.2 geännert ginn, fir méi Spaass um Franséischen ze vermëttelen?

Jacques C. DAHM: De Problem leit net just bei der Schoul an den Enseignant’en. Wa Kanner scho vun doheem aus gesot kréien, dass se lo Franséisch léieren an dass et lo schwéier gëtt, dann ass leider scho villes schief gelaf. Dat kann d’Schoul just schwéier behuewe kréien. Franséisch léiert ee bekanntlech duerch d’Schwätzen, ma am Fondamental gëtt leider net genuch Franséisch geschwat, well vill Zäit fir d’Schreiwe gebraucht gëtt. Schreiwen ass wichteg, jo, a soll an Zukunft och net u Bedeitung verléieren, ma et soll méi Oral dobäi kommen. Do erwaarden ech mir vum Ministère nei Iddien: ënnert anerem z.B. Bicher mat méi mëndlechen Übungen, auditiv Spiller op Tabletts oder PC, kuerz, Comics op Franséisch an dono Froe beäntwerte mat Choix multiples asw… Wisou gëtt um Ministère net dorunner geschafft? Säit Joere kennt vum Ministère leider net vill Kreatives fir de Cycle 2.2, wat de franséischen Oral ubelaangt, wisou? Vläicht schaffen si jo hannert de Kulissen dorunner, wann dat de Fall ass, muss eventuell besser no bausse kommunizéiert ginn. Den « Âllo Martine » bréicht méi wéi just een Update.

Famill.lu: Et héiert een awer och, dass vill Lëtzebuerger Kanner, Schwieregkeeten am Franséischen hunn…

Jacques C. DAHM: Et héiert ee villes… Schwieregkeeten: dozou soen ech Iech eppes: Fréier gouf et eng Aufgab, et gouf eng Regel, déi ee blann geléiert an dono ugewannt huet an et huet een d’Aufgab geléist. Dono koum ee Sinneswechsel, et war um Schüler a Gruppen oder eleng mat Ënnerstëtzung vun der Léierpersoun, sech mat der Frostellung ze beschäftegen, d’Fro ze verstoen, ze analyséieren an eng Léisung ze fannen. Wann d’Resultat richteg war, war d’Aufgab geléist. Lo, säit e puer Joer, ass de Goût um Effort leider zum Deel verschwonnen. Wat léiere mir doraus? Een Deel vun de Schüler gëtt sech leider net méi drun fir z.B. franséisch Vokabelen oder Verben ze léieren.

Famill.lu: Wouran besteet de Risiko, fir d’Zukunft vun der do Decisioun?

Jacques C. DAHM: Et besteet de Risiko vun Transferfehler, dat heescht, dass een d’Sproochen mateneen vermëscht. Dat kann d’Lauter betreffen, déi am Franséischen an Däitsch ganz anescht sinn (u, ü, au, o) wéi och de Vokabulär an de Sazbau.

Famill.lu: Wat ass Är Meenung, zu de verschiddene Communiquéë vum Ministère an de leschte Méint?

Jacques C. DAHM: Am Hierscht 2016 gëtt annoncéiert, dass et zu enger multilingualer franséischer Sproochefërderung kënnt. Am Fréijoer 2017 gëtt op eemol een Aktiounsplang fir d’Lëtzebuerger Sprooch ze promouvéieren annoncéiert. Eng Woch drop gëtt annoncéiert, dass all Sproochen am Précoce an an der Crèche solle gefërdert ginn (wien all déi Sprooche beherrschen a schwätze soll, seet a weess keen). Dobäi kommen nach Lycéeën, déi ganz op Franséisch oder Englesch lafen. Wat geschitt an Zukunft mat der Alphabetisatiounsprooch? Et ass dach leider just logesch, dass an e puer Joer, nodeems dat Franséischt vu Klengem un leeft, ze behaapten, dass de nächste Schrëtt, d’Alphabetisatioun op Franséisch ass. Salami Taktik nennt een dat, Step by Step, d’Leit hannert d’Liicht féieren. En plus, wann den Här Meisch jo mengt, ee Gesamtkonzept säin eegent kënnen ze nennen, wou ass de Suivi fir de Cycle 2, 3 a 4? Doriwwer liest oder héiert een an allen Publikatiounen oder Pressekonferenzen bis lo näischt. Am Courier de l’Éducation nationale (Mäerz 2017) steet: « D’Kanner sollen déi Sproochen lo héieren, déi se méi spéit schwätzen.«  Ma, wisou gëtt dann do eng Sprooch vu Klengem u priviligéiert, an Däitsch oder Englesch net?

Hei nach de Link zu der Petitioun : http://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/RoleDesPetitions?action=doPetitionDetail&id=890

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

One thought on “Musse kleng Kanner sou belaascht ginn? (2)

  • 10 avril 2017 à 13 h 15 min
    Permalink

    Ganz gudden Interview mam Här Dahm. Respekt – well Dir sot villes, wat vill Leit, déi um Terrain schaffen denken a feststellen. Villes, wat op der Uni geléiert gouf, gëtt elo mir nichts, dir nichts op d’Kopp gehäit. Mir an de Schoulen gesinn jo och, wéi eng Kanner hir Schoul gutt meeschteren, an dat sinn net onbedingt déi, déi mat 4 Joer 3 Sproochen « kënnen »! Et sinn déi Kanner, déi eng gutt gefestegt Mammesprooch hunn, déi doheem Interess a Begleedung kréien, déi ausgeglach an zefridden sinn. Firwat ëmmer ërëm d’Schoul op d’Kopp gestallt gëtt, verstinn ech net. En Ëmdenken muss och onbedingt an der Familljenpolitik kommen!

    Répondre