Stress ouni Enn

An de Schoule gëtt sech beklot, datt d’Kanner mol hier Mammesprooch net méi richteg schwätze kënnen. Dat hunn ech och a menger Zäit als Chargée de Cours am Cycle 1 all Dag konnten erliewen. Et ass richteg, datt kleng Kanner et méi liicht hunn, méi Sproochen ze léieren, ewéi wann se méi al sinn. Do muss een awer ee gutt Gläichgewiicht fannen. Well wann d’Elteren net méi d’Méiglechkeet kréien, sech mat hiere Kanner an enger entspanter Situatioun ënnerhalen ze kënnen, Geschichte liesen an och soss alles wat fir d’Sproochfuerderung wichteg ass, kënnen d’Kanner hier Mammesprooch jo net méi léieren. An de Crèchen ass jo alles vermëscht. An ee Kand, dat seng Mammesprooch net beherrscht, ass och net an der Lag eng aner Sprooch richteg ze léieren. Also kënnen d’Kanner dann oft iwwerhaapt keng Sprooch anstänneg.
Aus der Zäit wou ech am Cycle 1 geschafft hunn, wor et och all Mëttes, wa Schoul war, ëmmer dat selwecht. Déi Kanner, déi aus der Maison relais zeréckkomm sinn, sinn entweder iwwert der Geschicht, souguer iwwert dem Molen, mat der Faarf an der Hand, ageschlof oder aggressiv ginn. Déi Kanner déi d’Mëttesstonn doheem waren an enger roueger Atmosphère, wore fit, fir matzeschaffen an ausgeglach. Ech sinn a vill Schoule gewiecht an hunn a vill Maison Relais’en era gesinn, mä et ass an allen immens haart a stesseg. Do kann ee Kand net raschten, mä nëmme nach méi opdréien.

Myriam Waringo

22.02.2016

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *