BabyWiert Iech!

Meng Kanner sinn zwar scho grouss (24 a 20 Joer), mä ech fannen et ganz richtig a wichtig, datt Dir Iech wiert! Et ka jo net sinn, datt dat, wéi meng Kanner kleng waren, net méi richteg soll sinn. Zur där Zäit huet et geheescht, datt d’Kand sou wéineg ewéi méiglech fest Bezugspersounen soll hunn. Domadder woren d’Elteren a Grousselteren gemengt. An zwar domat d’Kand wousst, wou et drun ass, a Vertrauen, Selbstvertrauen kéint opbauen.

Wann si jo awer schons mat 3-4 Méint an eng Crèche solle goen, dann hunn si mat enger ganzer Rei vu Persounen ze dinn. An all Persoun huet seng eege Manéier, vun där, déi, jo och iwwerzeecht ass, datt dat déi richteg ass. Wou soll d’Kand do nach wësse wou et drun ass!

A dann fannen ech, datt een als Elteren, jo och sollt d’Recht hunn, de Kanner déi Idealer a Wäerter mat op de Wee ze ginn, déi hinnen wichteg sinn a net iirgendenger friemer Persoun!! Well da sinn d’Elteren jo, wann d’Kanner nach kleng sinn, nëmmen nach do fir d’Kanner Moies mat Stress an d’Crèche ze féieren, Owes erëm mat Stress iessen a séier an d’Bett. A meng Iwwerzeegung ass et, a gouf och deemols gesot, datt ee Kand nëmme Respekt opbaue kann, wann et a jonke Joeren, wéineg Bezugspersounen huet. Et gesäit ee schonns elo, wat alles geschitt, wéinst ze wéineg Respekt virun de Leit an de Saachen. An dat géing jo alles nach méi schlëmm ginn. Éierlech, kann eng Gesellschaft funktionéiren ouni géigesäitegen RESPEKT? Meng Äentwert ass ee kloren NEE! Dat sollten d’Politiker och emol bedenken.

An da nach eppes. Et sollt een den Här Meisch emol froen, wéi ee Kand, mat 3 Joer, Moies an d’Maison-Relais, da Précoce, ërëm zeréck an d’Maison-Relais, wa Mëttes Schoul ass, ërëm an de Précoce an alt ërëm an d’Maison-Relais, bis d’Elteren dann Owes, midd a gestresst vun der Aarbecht, et da siche kommen, dat verkraaft! Da misst hien natiirlech och nach gesinn wéi et da fir déi kleng Butzen doheem ass, ier et dann an d’Bett geet. Kanner an deem Alter sinn a mengen Aen, och nach fir all dat, wat d’Politiker do ëmsetzen, ze kleng. Wéi soll ee Bébé dat verkraften, an wéi, him déi richteg Wäerter fir d’Liewen mat op de Wee ginn? Dat kann dach nëmme schief goen an ech bedauren d’Elteren vun haut, déi, déi Ëntscheedung huele mussen, ob si, ënnert deene Bedingungen, iwwerhaapt nach Kanner wëllen, wann si näischt méi matzeschwätzen hunn.

Vill Courage a wiert Iech.

Myriam Waringo-Schlesser

14.02.2016

 http://www.chd.lu/wps/portal/public/PetitionDetail?action=doPetitionDetail&id=772

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *