Articles sur les réflexions

Une pensée sur “Réflexions”

 1. Den Bildungsminister bleift stur.
  Et ass lo um Léierpersonal vir hiren Beitrag ze léschten, nodeems se schon virdrun hirt Scherflein beigedroen hun, an hiren Beruf get ëmmer méi erschwéiert.
  Si gin dobäi an hirer schwéierer Tâche guer net respektéiert, mé au contraire gëtt si nach méi belaschtend gemach.
  Si sin et schliesslech, déi et mussen ausbueden, wann d’Kanner net méi doheem kennen Respekt an Manéieren bäibruecht kréien.
  Hiren Beitrag soll  » dem Bildungswiesen » zegutt kommen, an anere Wieder den Crêchen .
  Sou huet den Minister selwer argumentéiert: « Wer die Sprachförderung ( ab 1 Joer ) unterstützen, die Betreuung verbessern…. will, brauche dafür die nötigen finanziellen Mittel…. »( Lëtzebuerger Wort vum 07.Februar)
  Also mussen mer all vir d’ Betreiungsstrukturen asw. blechen, och déi, déi keng wellen a brauchen!
  Dobäi wir et sou einfach .
  Wann een déijéineg, déi selwer hir Kanner gären giffen selwe r »betreien », durch en Beitrag an d’Pensiounskees gif ofsécheren, an hinnen duerch eng kleng finanziell Sprëtz giff eng zeitweileg beruflech Auszeit erméiglechen, giff dat d’Staatskees bei weitem net sou deier kommen, an et hätt een vill méi vir d’Kanner gemach, wéi se vun den Elteren wegzehuelen.
  Gleichzeiteg wären all Familljen zefridden.
  Mee, wat geschitt ?
  Lo sollen och nach d’Chèque-service vir Musek an Sport, (déi zwar net iwerall akzeptéiert goufen) vun dénen 9.000 Kanner profitéiert hun, ofgeschaf gin !!
  Sans commentaire

Les commentaires sont fermés.